Salgs- & Leveringsbetingelser

Generelt
§ 1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle Erling Jensen A/S’s overslag, tilbud og aftaler om arbejder og leverancer med mindre anden skriftlig aftale foreligger.

Stk. 1. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 2. For entreprenørarbejder gælder Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92 – Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992)

Erling Jensens A/S s tilbud
§ 2. Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Stk. 2 tilbud er i øvrigt gældende i 30 dage.

Stk. 3 tilbud afgivet over 20 millioner kræver inden det er endegyldigt bindende for Erling Jensen A/S dennes, bestyrelse og garantistillers godkendelse. disse godkendelser er ikke indhentet forud for afgivelse af tilbuddet.

Aftale
§ 3. Endelig aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance foreligger først, når der foreligger en skriftlig kontrakt.

Betaling
§ 4. Efter faktura eller skriftlig anmodning til køberen har Erling Jensen A/S en gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Køberen skal senest 14 dage fra fakturadato betale det beløb, der er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.

Stk. 1. Erling Jensen A/S kan – efter samme regler som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer
m.v., som er købt af Erling Jensen A/S og ikke er leveret på arbejdspladsen.

Sikkerhedsstillelse
§ 5. Erling Jensen A/S’s seneste årsrapport med resultatopgørelse og balance stilles til købers rådighed.
Stk. 1. Medmindre andet fremgår af aftalen stiller Erling Jensen a/s ingen bankgaranti eller anden sikkerhed for sine forpligtelser.

Købers sikkerhedsstillelse
§ 6. Køber skal ved private arbejder inden arbejdet påbegyndes stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for Erling Jensen A/S med mindre køber forelægger økonomioplysninger, der accepteres af Erling Jensen A/S. Sikkerheden stilles i form af betryggende bankgaranti eller på anden, betryggende måde.

Forsikring
§ 7. Køberen tegner og betaler sædvanlig brand, stormskade, transport og anden forsikring for gods og varer samt for arbejder fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På Erling Jensen A/S’s anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.

Stk. 2. Offentlige købere kan kræve sig stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Erling Jensen A/S og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler.